สาระความรู้ดีๆ

การใช้ enough 

การแต่งประโยคอุทานในภาษาอังกฤษ what, how

กริยา 3 ช่อง find, found, found/ found, founded, founded

รวมฮิต -ed กริยาช่องที่ 2 และ 3 ใช้เมื่อไรบ้าง