Incomplete Sentence - การใช้ both...and


ข้อนี้ตอบอะไรดีคะ อย่าพึ่งลงไปดูเฉลยด้านล่างนะ

------------------------------------------------------------

เฉลย ข้อ 2 and

สังเกตคำว่า both ไปกับ and เอาทั้งคู่ (both...and)
Ex. I love both you and him.


คำคู่อื่นๆ เช่น
- Either ไปกับ or เลือกหนึ่งอย่าง (either...or)
Ex. I love either you or him.


- Neither ไปกับ nor ไม่ทั้งสอง (neither...nor)
Ex. love neither you nor him.


--------------------


โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอิงลิช  
www.nuienglish.com
www.facebook.com/nuienglish
www.youtube.com/nuienglish
Line ID: @nuienglish

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น