บินเดี่ยวเรียนเที่ยวเมืองนอก

หาที่เรียน

หนังสือรับรอง (Letters of Recommendation หรือ Letter of Reference) คือ เอกสาร แสดงความคิดเห็นต่อคุณสมบัติและความสามารถของผู้สมัครจากอาจารย์ หัวหน้างาน หรือบุคคลที่รู้จัก มักกำหนดให้ส่ง 2-3 ฉบับแล้วแต่ข้อกำหนดของสถาบันการศึกษา จึงขอให้น้องๆตรวจสอบอย่างละเอียดด้วย โดยมากสถาบันแต่ละแห่งจะกำหนดแบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด ซึ่งเป็นคำถามของเขาให้อาจารย์หรือผู้ที่น้องเชิญมาเขียนได้ตอบ เช่น How long have you known the applicant and in what capacity? (ท่านรู้จักผู้สมัครมานานเพียงใด รู้จักในฐานะอะไร รู้จักกันดีเพียงใด) What do you consider to be the applicant’s strengths or talents? (ท่านมองว่าอะไรคือจุดแข็งของผู้สมัคร)


แต่หากไม่มีแบบฟอร์มลักษณะนี้ ก็ให้จัดทำเป็นรูปแบบจดหมาย มีวันที่ที่เขียน และระบุว่าเขียนถึง To whom it may concern, (ถึงท่านผู้เกี่ยวข้อง) และใช้กระดาษที่มีหัวกระดาษเป็นตราของโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่สังกัดอยู่ โดยมากหนังสือรับรองที่จะใช้ยื่นให้เป็นหลักฐานได้จะกำหนดให้เป็นแบบปิดผนึกโดยลงลายมือชื่ออาจารย์ไว้ด้วย (sealed and signed copies) ดังนั้นอย่าลืมขอให้อาจารย์ลงนามตรงบริเวณที่เราปิดซอง หลังจากนั้นให้ใช้สก็อตเทปใสแปะด้วยนะคะ
ตัวอย่างสำนวนที่อาจารย์และผู้เขียนจดหมายรับรองมักใช้เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นเป็นตัวอย่างดังนี้ค่ะ


-I am pleased to write a letter of recommendation on behalf of ____________.
ข้าพเจ้ายินดีที่จะเขียนจดหมายแนะนำแก่… (ตามด้วยชื่อผู้สมัคร) 
ของพี่นุ้ยจะเป็น I am pleased to write a letter of recommendation on behalf of Miss Samita Muadtong.

-I strongly believe that you will be happy to have ______________in your program. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าท่าน (หมายถึงสถาบันการศึกษาที่จะรับเรา) จะมีความสุข (รู้สึกดี) ที่รับผู้สมัครคนนี้
ของพี่นุ้ยจะเป็น I strongly believe that you will be happy to have Miss Samita Muadtong in your program.

-The applicant has demonstrated his/her strong potential in academic performance as witnessed by impressive past achievements. ผู้สมัครได้แสดงศักยภาพในด้านการศึกษาของเขา/เธออย่างสูงโดยเห็นได้จากความสำเร็จอันน่าประทับใจที่ผ่านมา (เป็นผู้หญิงให้ใช้ her ผู้ชายใช้ his ค่ะ)

-Her/ His responsibility in school activities indicates human relationship skills and a wide-ranging experience outside an academic circle ความรับผิดชอบของเขา/เธอในกิจกรรมของโรงเรียนเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงมนุษยสัมพันธ์และประสบการณ์ที่หลากหลายนอกเหนือจากเรื่องการศึกษาเล่าเรียน

-His/ Her success is easily foreseeable and I highly recommend him/her.
ความสำเร็จของเขา/เธอเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้โดยง่าย ข้าพเจ้าจึงขอแนะนำผู้สมัครคนนี้


              และแล้ววินาทีระทึกใจก็มาถึง นั่นคือ การแจ้งผล ซึ่งอาจแจ้งอย่างเป็นไม่ทางการก่อน คือ ทางอีเมล์ และอย่างเป็นทางการ คือ ทางจดหมาย ตรงนี้บอกเคล็ดลับสักนิดหนึ่งว่า ตอนที่น้องส่งใบสมัครไปต้องมีการติดตามด้วยว่าสถาบันการศึกษาได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบของเราครบถ้วนหรือไม่ หากเป็นการส่งทางไปรษณีย์ก็ให้ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน แล้วอีเมล์ถามสถาบันการศึกษาด้วยว่าได้รับหรือไม่ และจะแจ้งผลมาช่วงใด เนื้อความจะเป็นลักษณะนี้นะคะ


Dear Sir/ Madam,
Have you received my application form and other documents yet? Also, when can I expect to hear the result? 
I am looking forward to hearing from you soon.
Yours sincerely,

Samita Muadtong